ارتزها و وسیله های کمکیارتزهای پا و انواع کفی طبی

ارتزهای پا و انواع کفی طبی

در این بخش با بیماری هایی که به کمک انواع ارتزهای پا و کفی های طبی درمان می شوند آشنا می شوید

ارتزهای ستون فقرات

ارتزهای ستون فقرات

در این بخش ارتز های ستون فقرات و انواع کمربند طبی هر ناحیه شرح داده می شود

ارتزهای اندام تحتانی و بریس

ارتزهای اندام تحتانی و بریس

در این بخش ارتز های اندام تحتانی از ناحیه مچ پا تا لگن معرفی می شود.

ارتزهای اندام فوقانی و اسپلینت

ارتزهای اندام فوقانی و اسپلینت

در این بخش ارتز های اندام فوقانی و اسپلینت های هر ناحیه شرح داده می شود

HAMID NAJAFI +98-9127153329