پروتز و اندام مصنوعیپروتز های زیبایی دست و پا

پروتز های زیبایی دست و پا

معرفی پروتزهای زیبایی انگشت دست و انگشت پا برای سنین مختلف

پروتزهای دست و اندام فوقانی

پروتزهای دست و اندام فوقانی

معرفی انواع پروتز های مکانیکی و مایوالکتریک دست، زیر آرنج و بالای آرنج

پروتزهای پا و اندام تحتانی

پروتزهای پا و اندام تحتانی

معرفی انواع پروتزهای پا، پروتز زیر زانو و پروتز بالای زانو و مفاصل هیدرولیک و پنوماتیک زانو

HAMID NAJAFI +98-9127153329