ارتز های کودکانبخش ویژه کاردرمانی و ارتزهای مربوطه

بخش ویژه کاردرمانی و ارتزهای مربوطه

معرفی انواع ارتز های مربوط به مراجعین کاردرمانی از قبیل کفی طبی و کفش های ارتوپدی، اسپلینت ها

ارتزهای ستون فقرات کودکان

ارتزهای ستون فقرات کودکان

معرفی انواع کمربندهای طبی و بریس های ستون فقرات بیماری های ارتوپدی و نورولوژیک کودکان

ارتزهای اندام فوقانی کودکان

ارتزهای اندام فوقانی کودکان

معرفی انواع اسپلینت ها و ارتزهای اندام فوقانی مربوط به بیماری های ارتوپدی و نورولوژیک کودکان

ارتزهای اندام تحتانی کودکان

ارتزهای اندام تحتانی کودکان

معرفی انواع کفی و کفش طبی و ارتزهای اندام تحتانی مربوط به بیماری های ارتوپدی و نورولوژیک کودکان

HAMID NAJAFI +98-9127153329