ارتزهای اندام فوقانی و اسپلینتسندروم تونل کارپ و مچ بند مربوطه

سندروم تونل کارپ و مچ بند مربوطه

در برخی زنان میانسال و مسن که اغلب زیاد کار می کنند عصبی که از ناحیه مچ دست می گذرد ...

HAMID NAJAFI +98-9127153329