پروتزهای دست و اندام فوقانیپروتز چیست؟

پروتز چیست؟

پروتز Prosthesis به یک وسیله مصنوعی میگویند که جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن میشود.

HAMID NAJAFI +98-9127153329