پروتز های زیبایی دست و پاانگشت مصنوعی

انگشت مصنوعی

امروزه بهترین راه برای بهتر کردن شکل یک انگشت قطع شده استفاده از پروتز و انگشت مصنوعی است...

HAMID NAJAFI +98-9127153329