ارتزهای اندام تحتانی کودکانصافی کف پای در کودکان

صافی کف پای در کودکان

وقتی گفته می شود صافی کف پا دارید که قوس سمت داخل کف پاها پهن شده باشد...

درد پاشنه در کودکان و کفی طبی

درد پاشنه در کودکان و کفی طبی

درد پاشنه، در بچه ها شایع نیست. علت اصلی درد پاشنه در کودکان اختلال در بخش...

انتخاب کفش مناسب کودک

انتخاب کفش مناسب کودک

تا زمانی که کودک از کوچک بودن و یا نامناسب بودن کفش خود شکایت نکند شما متوجه خریدن ...

کلاب فوت یا پاچنبری و اسپلینت

کلاب فوت یا پاچنبری و اسپلینت

پاچنبری دفورمیتی است که در ابتدای تولد ظاهر می شود. چندین نوع پاچنبری وجود دارد...

ژنو واروم یا زانوی پرانتزی

ژنو واروم یا زانوی پرانتزی

ژنوواروم یا پا پرانتزی در دوران کودکی به طور شایع دیده می شود. در اغلب موارد بیماری زمینه ای ...

ژنو والگوم یا پا ضربدری و بریس

ژنو والگوم یا پا ضربدری و بریس

نووالگوم یا پا ضربدری در دوران کودکی به طور شایع دیده می شود...

HAMID NAJAFI +98-9127153329