ارتزهای ستون فقرات کودکاناسکولیوز و بریس میلواکی

اسکولیوز و بریس میلواکی

اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون فقرات است.در کودکی یا سنین بلوغ آغاز می شود...

HAMID NAJAFI +98-9127153329