ارتزهای ستون فقراتدر رفتگی مهره گردنی و ارتزهای مربوطه

در رفتگی مهره گردنی و ارتزهای مربوطه

اغلب در رفتگی های مهره های گردنی به علت آسیب ها به وجود می آ یند اما گاهی...

دیسک کمر و کمربند طبی

دیسک کمر و کمربند طبی

یرون زدگی قسمتی از دیسک بین مهره ای در ناحیه کمر که همراه با کمردرد و سیاتیک است

دیسک گردن  و گردنبند طبی

دیسک گردن و گردنبند طبی

شیوع دیسک گردن کمتر از دیسک کمر است. این بیماری با درد و خشکی گردن و همراه با...

اسکولیوز و بریس میلواکی

اسکولیوز و بریس میلواکی

اسکولیوز به معنای انحراف جانبی ستون فقرات است.در کودکی یا سنین بلوغ آغاز می شود...

کشیدگی بافت گردن و گردنبند طبی

کشیدگی بافت گردن و گردنبند طبی

این عارضه بیشتر در رانندگان اتومبیلی رخ می دهد که اتومبیل دیگری از پشت با...

آرتروز گردن و گردنبند طبی

آرتروز گردن و گردنبند طبی

آرتروز یا به طور علمی تر استئوآرتریت گردن در ناحیه گردنی شایع است و اغلب در سنین بالای...

HAMID NAJAFI +98-9127153329