پروتزهای پا و اندام تحتانیپروتز چیست؟

پروتز چیست؟

پروتز Prosthesis به یک وسیله مصنوعی میگویند که جایگزین یک قسمت از دست رفته بدن میشود.

پروتز بالای زانو و انواع مفاصل زانو

پروتز بالای زانو و انواع مفاصل زانو

ر قطع از مفصل زانو از مفصل زانوی مصنوعی برای جبران حرکت مفصل زانو استفاده شود...

HAMID NAJAFI +98-9127153329