وبلاگ

ورزش های اسکولیوز

Nullam euismod commodo

ورزش های اسکولیوز به تنهایی از پیشرفت اسکولیوز پیشگیری نمی کنند ولی این ورزش ها در تطابق بیمار با بریس و حفظ تحرک او بسیار اهمیت دارند.

دانلود PDF

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329