وبلاگ

ورزش های صافی کف پا

Nullam euismod commodo

7حرکت ورزشی برای درمان صافی کف پا

بسیاری از این حرکات ورزشی برای کف پای صاف توصیه می شود- حتی اگر صافی کف پا جزئی باشد.

وقتی احساس درد کردید، انجام تمرین را متوقف کنید.

ورزش صافی کف پا ورزش برای اصلاح کف پای صاف حرکات اصلاحی صافی کف پا در کودکان اسکن کف پا کاینیک ارتوپدی فنی تندرست ساخت کفی طبی با اسکن از کف پا کفی طبی غرب تهران کفی طبی ستارخان. کفی طبی اسکن کف پا خسرو

1- کشش پاشنه و آشیل

دست را روی کمر قرار داده یا آنکه دست را روی دیوار قرار دهید و بدون اینکه پاشنه ها از زمین جدا شوند این حرکت را انجام دهید

30 بار در روز انجام دهید

ورزش صافی کف پا ورزش برای اصلاح کف پای صاف حرکات اصلاحی صافی کف پا در کودکان اسکن کف پا کاینیک ارتوپدی فنی تندرست ساخت کفی طبی با اسکن از کف پا کفی طبی غرب تهران کفی طبی ستارخان. کفی طبی اسکن کف پا خسرو

2-ورزش با توپ تنیس یا توپ ورزشی

روی صندلی بنشینید و توپ کوچکی را زیر پای خود بغلتانید

مدت زمان 2 تا 3 دقیقه

برای پای مقابل نیز انجام دهید

ورزش صافی کف پا ورزش برای اصلاح کف پای صاف حرکات اصلاحی صافی کف پا در کودکان اسکن کف پا کاینیک ارتوپدی فنی تندرست ساخت کفی طبی با اسکن از کف پا کفی طبی غرب تهران کفی طبی ستارخان. کفی طبی اسکن کف پا خسرو

3-بالا آوردن قوس کف پا

بایستید و سپس طبق تصویر قوس کف پای خود را با چرخاندن انگشتان و فشار روی لبه بیرونی پا ایجاد کنید روزی 30 مرتبه

ورزش صافی کف پا ورزش برای اصلاح کف پای صاف حرکات اصلاحی صافی کف پا در کودکان اسکن کف پا کاینیک ارتوپدی فنی تندرست ساخت کفی طبی با اسکن از کف پا کفی طبی غرب تهران کفی طبی ستارخان. کفی طبی اسکن کف پا خسرو

4-بالا آوردن و تقویت ساق

از یک لبه مانند لبه پله یا استپ یا یک قطعه مکعبی سفت استفاده کنید

طبق تصویر رو پنجه روی آن بایستید

30 مرتبه حرکت را تکرار نمایید و هر با 10 ثانیه در این وضعیت بمانید

ورزش صافی کف پا ورزش برای اصلاح کف پای صاف حرکات اصلاحی صافی کف پا در کودکان اسکن کف پا کاینیک ارتوپدی فنی تندرست ساخت کفی طبی با اسکن از کف پا

5-ایجاد قوس با لبه پله

از یک لبه مانند لبه پله یا استپ یا یک قطعه مکعبی سفت استفاده کنید

یک پا جلو و پای دیگر عقب تر و فقط پنجه روی استپ باشد

زانوی پای جلویی خم و زانوی عقبی صاف و همزمان طبق تصویر پاشنه پای عقبی را به پایین بیاورید روزی 2مرتبه و هرمرتبه 20 بار

ورزش صافی کف پا ورزش برای اصلاح کف پای صاف حرکات اصلاحی صافی کف پا در کودکان اسکن کف پا کاینیک ارتوپدی فنی تندرست ساخت کفی طبی با اسکن از کف پا کفی طبی غرب تهران کفی طبی ستارخان. کفی طبی اسکن کف پا خسرو

6-جمع کردن پارچه یا حوله

روی صندلی بنشینید و پارچه یا حوله ای را با انگشتان پای خود جمع کنید

روزی 2 دقیقه برای هر پا

ورزش صافی کف پا ورزش برای اصلاح کف پای صاف حرکات اصلاحی صافی کف پا در کودکان اسکن کف پا کاینیک ارتوپدی فنی تندرست ساخت کفی طبی با اسکن از کف پا کفی طبی غرب تهران کفی طبی ستارخان. کفی طبی اسکن کف پا خسرو

7-بالا آوردن انگشتان

بایستید و هر 4 انگشت غیر از شست پا را طبق تصویر بالا بیاورید

20 مرتبه برای هر پا

ورزش صافی کف پا ورزش برای اصلاح کف پای صاف حرکات اصلاحی صافی کف پا در کودکان اسکن کف پا کاینیک ارتوپدی فنی تندرست ساخت کفی طبی با اسکن از کف پا کفی طبی غرب تهران کفی طبی ستارخان. کفی طبی اسکن کف پا خسرو

قوس کف پای صاف را به صورت های مختلفی می توان تقویت کرد:

با استفاده از کفی های کف پای صاف

کفی های طراحی شده مختص کف پای صاف به گونه ای درست شده اند که قوس ها را تقویت می کنند.  همچنین می توانید ارتزهای سفارشی تهیه کنید که منحصرا فقط برای پاهای شما طراحی می شوند-

با استفاده از کفی های ساپورت قوس کف پا که طبق اسکن کف پا ساخته می شوند اصلاح یا کنترل کف پای صاف سریعنر اتفاق می افتد.

ستارخان-بین فلکه اول و دوم صادقیه-نبش بلوار شهدا صادقیه-روبروی بانک آینده . مجتمع ولیعصر-طبقه سوم-واحد هشت
02144273862

 

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329