وبلاگ

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری+ تصاویر

Nullam euismod commodo

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری+ تصاویر


در واقع در این عارضه عضله ی داخلی همسترینگ ، واستوس مدیالیس و کوادری دچار ضعف شده اند .  همین ضعف تعادل و پوسچر طبیعی فرد را بهم زده و در دراز مدت موجب ایجاد پای ضربدری می شود .
حرکات اصلاحی زانوی ضربدری ضعف تعادل و پوسچر پای ضربدری تقویت عضلات داخلی ران و همسترینگ تقویت عضله واستوس مدیالیس تقویت مجموعه عضلات کوادری سپس یا چهار سر ران کلینیک ارتوپدی فنی
الف) تقویت عضلات داخلی ران و همسترینگ :

تمرین اول :

 مانند شکل به پهلو دراز بشکید و سر را روی آرنج قرار دهید پای بالایی را روی صندلی قرار دهید تا پای پایینی بتواند به سمت بالا حرکت کند . حال پای زیرین را ۱۰ بار بالا آورید و هر بار ۱۰ ثانیه نگه دارید . برای اینکه بتوانید این تمرین را بیشتر بر روی بخش داخلی همسترینگ متمرکز کنید بهتر است کمی بسمت جلو یا شکم متمایل شوید تا بیشتر سمت داخل و خلفی ران در هنگام بلند کردن پا فعالیت نماید

 

 

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری ضعف تعادل و پوسچر پای ضربدری تقویت عضلات داخلی ران و همسترینگ تقویت عضله واستوس مدیالیس تقویت مجموعه عضلات کوادری سپس یا چهار سر ران کلینیک ارتوپدی فنی
تمرین دوم :

 به پشت دراز بکشید و پای راست را بالا بگیرید در حالی که  زانوی پای چپ ۹۰ درجه خم شده و روی زمین است . باند کشی را از وسط پای راست برده عبور دهید و با دست راست  دو سر باند کشی را بگیرید .

 

 

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری ضعف تعادل و پوسچر پای ضربدری تقویت عضلات داخلی ران و همسترینگ تقویت عضله واستوس مدیالیس تقویت مجموعه عضلات کوادری سپس یا چهار سر ران کلینیک ارتوپدی فنی


با دست راست کش را به سمت راست بکشید تا پا به سمت راست کشیده شود ولی با انقباض عضلات داخلی ران مانع انحراف پا به سمت راست شوید . این حالت را ۱۰ ثانیه نگه دارید .

 

 

 

 

 

 

 

 

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری ضعف تعادل و پوسچر پای ضربدری تقویت عضلات داخلی ران و همسترینگ تقویت عضله واستوس مدیالیس تقویت مجموعه عضلات کوادری سپس یا چهار سر ران کلینیک ارتوپدی فنی
تمرین سوم :در این تمرین برای کشش بخش داخلی ران و همسترینگ نشسته و پاها را تا جایی که ممکن است از هم باز کنید و دست ها را در مقابل روی زمین بگذارید . سپس به جلو کاملا خم شوید . آرنج ها را روی زمین بگذارید . ۶ -۵ ثانیه توقف کرده و سپس بلند شوید

 

.

 

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری ضعف تعادل و پوسچر پای ضربدری تقویت عضلات داخلی ران و همسترینگ تقویت عضله واستوس مدیالیس تقویت مجموعه عضلات کوادری سپس یا چهار سر ران کلینیک ارتوپدی فنی
ب) تقویت عضله واستوس مدیالیس

برای تقویت واستوس مدیالیس مانند شکل بنشینید و یک زانو را خم کنید . پای هدف را دراز کنید .  پشت زانو را به زمین یا یک پد کوچکی بفشارید . ۱۰ ثانیه نگه دارید و سپس رها کنید .

این تمرین را ۱۰ بار تکرار نمایید
.

 

حرکات اصلاحی زانوی ضربدری ضعف تعادل و پوسچر پای ضربدری تقویت عضلات داخلی ران و همسترینگ تقویت عضله واستوس مدیالیس تقویت مجموعه عضلات کوادری سپس یا چهار سر ران کلینیک ارتوپدی فنی
ج) تقویت مجموعه عضلات کوادری سپس یا چهار سر ران :مانند شکل به دیوار تکیه دهید و دست ها را روی کمر بگذارید . یک توپ در بین زانوها قرار دهید و آن را بفشارید . سپس تا ۳۰ تا ۹۰ درجه خم شوید و دوباره به حالت اول باز .

 

دانلود فایل PDF

منبع: سایت سیمرغ

کلینیک ارتوپدی فنی تکنوفوت

نوشته شده توسط : مدیریت
HAMID NAJAFI +98-9127153329